Rapporter

Rapporter

Reumatologimottagningen 15 december 2011

Återigen fick vi träffa represnetanter från vår specialistmottagning för att lyssna på hur de upplever tillgänglighet, budget och uppföljning av vårdgarantin. Vi fick som vanligt ställa de frågor som intresserar oss just ni. Vi blev väl bemötta och uppskattar mycket avdelnings- och enhetschefens engagemang i patienterna och våra medlemmar. Läs hela rapporten här:

Reumatologimottagningen 2011-12-15

Csaba Balaspiri, öl
Eva Liljequist, avdelningschef
Elinor Jansson, diagnosansvarig Reumatikerdistriktet Värmland
Ann-Marie Andersson, vice ordförande Reumatikerdistriktet Värmland
Catharina Nilsson, ordförande Reumatikerdistriktet Värmland

Läkarbemanning

Fyra specialistläkare arbetar motsvarande tre heltidstjänster på mottagningen. Ytterligare tre läkare finns, två är föräldralediga och en gör sin ST-tjänstgöring. Det borgar för att även återbesöken kommer att hinnas med inom rimlig tid i framtiden.

Sköterskebemanning

Idag finns de sjuksköterskor man beräknat ska behövas. Alla kan ännu inte alla arbetsuppgifter men man känner att arbetet flyter på bra.

Budget

Vad som händer under 2012 har man ännu inte fått besked om men inga stora förändringar förväntas. För läkemedel har medicinkliniken pga. reumapatienter en stor budget vilket innebär att alla patienter i Värmland som läkarna bedömer behöver dessa startas upp med ett biologsikt läkemedel.

Vårdgaranti

Man klarar att ta hand om minst 60 % av inkomna remisser inom 60 dagar, helt i enlighet med vad som förväntas inom vården i Sverige. Lagen föreskriver svar inom 90 dagar.
Ett kökortningsprojekt för återbesök har startats på prov med öppet en extra kväll per månad. Dessa besökskvällar för inbokade återbesök kommer att utökas till en kväll per vecka. Då tar man emot patienter fram till klockan 20 på kvällen till läkare och sjuksköterska. Det finns tillgång till åtta vårdplatser på Centralsjukhuset för reumatiker vilka sällan behöver utnyttjas fullt ut.

PER, Patientens Egen Registrering

Är en webbaserad tjänst där patienten själv kan dokumentera sin hälsa i journalen som mottagningen nu har beställt och kommer att införa nästa år. Idag fyller patienterna i ett frågeformulär på papper som sedan registreras av personalen för rapport till det nationella kvalitetsregistret.

IT i vården-priset har delats ut till Svensk Reumatologisk förening, Karolinska universitetssjukhuset för PER som är vinnare i klassen E-hälsa för patientnytta och verksamhetsutveckling.

www.1177.se 

Mottagningen är nu ansluten till denna nationella webbtjänst. Här kan patienten förnya recept och avboka tid på reumatologimottagningen.

Telefontjänst

Svarsfrekvensen är nu uppe i 60 % vilket får anses som en avsevärd förbättring mot i våras. Det är mycket få patienter som berättar att behövt ringa i flera dagar för att komma fram till sjuksköterskan.

Barnreumatiker

Vid 18-års ålder skrivs patienterna över från barnkliniken till mottagningen. En överrapportering sker formellt två gånger per år då alla patienter tas upp. Nästa år planeras att ungdomen får en personlig introduktion på mottagningen av sjuksköterskorna då det är en stor sak att flytta från barnverksamhet till vuxenverksamhet.

Rehabilitering

Reuma Rehab pågår med tre grupper per termin. Tyvärr har man svårt att fylla grupperna på Patienthotellet i Karlstad då det kan vara svårt för patienten att delta fyra veckor fem dagar i veckan. Nästa höst kommer nya former för rehabilitering på Centralsjukhuset att provas, kanske ett koncept med rehab två dagar i veckan under åtta veckor och med flytande intag?

Uppdrag till brukarorganisationen

Patient- och närståendeutbildning
Erfarna brukare som kan delta med anhörig efterfrågas till de planerade samtalsgrupper som mottagningen vill starta nästa år. Samtalen sker i bibliotekets lokaler med en samtalsledare.

Försäkringskassan
Csaba Balaspiri framför problemet med att få tilltro till de intyg reumatologerna skriver från försäkringskassan. De erkänner inte symtom som trötthet, värk eller smärtproblematik. Patienten har icke objektivt mätbara symtom av sin kroniskt inflammatoriska sjukdom och avkrävs en högre tjänstgöringsgrad än vad som är hälsomässigt försvarbart.
En patient som lyckas åstadkomma en tjänstgöringsgrad på 75 % tack vare bra medicinering ska betraktas som en medicinsk framgång. Patienten är dock inte frisk utan fortfarande kroniskt sjuk. Denna sjukdom finns hela tiden i bakgrunden och kravet att jobba heltid framkallar oftast ett skov eller allvarlig försämring av sjukdomen som gör patienten fullständigt arbetsoförmögen. Detta leder till personligt lidande samt sjukskrivning från arbetet kanske sex månader eller mer.

Önskemålet från specialistläkarna är att Försäkringskassan ska lita på deras kvalificerade bedömning av patienterna och inte tvinga kroniskt sjuka reumatiker att jobba mer än vad de bedömer är hållbart utifrån sjukdomsbilden!

Vid penna

Catharina Nilsson och Eva Liljequist

 

______________________________________________________________________________________

Reumatologen 12 maj 2011

Tre personer från Reumatikerdistriktet träffade enhetschef och avdelningschef på Reumatologimottagningen Centralsjukhuset i Karlstad. Hösten 2011 är bemannad med fyra specialistläkare som arbetar motsvarande 2,5 heltidstjänster. Distriktsläkarnas tillgång till reumatologkonsult blir bättre då de kan nås på fasta tider under dagen. Vårdgarantin för nysjuka uppfylls, antalet patienter ökar och ekonomin är i balans. Fokus under hösten blir bl.a. att förbättra tillgänglighet i telefon samt bli tillgängliga även på "Mina vårdkontakter". Läs hela rapporten här.

 


 

Besök på reumatologimottagningen 18 november, 2010

Den stora nyheten är att vi får ytterligare två reumatologer på Centralsjukhuset. Läs hela rapporten här


Besök på 
Reumatologimottagningen CSK, 19 maj 2010

Närvarande 
Tommy Vingren, överläkare sektionschef 
Eva Liljequist, avdelningschef Reumatologimottagningen 
Catharina Nilsson, ordförande Reumatikerdistriktet Värmland 
Ingegerd Wikström, ledamot Reumatikerdistriktet Värmland 
Elinor Jansson, ledamot Reumatikerdistriktet Värmland

Tommy Vingren informerade om läkarsituationen just nu 
Tommy Vingren berättar att han tjänstgör som sektionsansvarig överläkare för Reumatologenheten, han tjänstgör även på medicinkliniken med en del jourtjänst. På CSK:s medicinavdelning 8 har reumatologen hand om åtta vårdplatser varav 1-2 upptas av patienter med en reumatisk sjukdom. Tommy kommer att vara tjänstledig från Reumatologen från 31/5, då finns det två tjänstgörande läkare kvar: 
Csaba Balaspiri, Reumatolog. 
Gabriella Piti, Reumatolog. 
Dessa kommer dock inte att ha jourtjänst på medicinkliniken. Men kommer att vara konsult för reuma patienter på avdelning 8. 
Det finns behov av 6 läkare på mottagningen plus ytterligare två för att lösa medicinjour, övriga akuta ärenden m.m. Man kan konstatera att Reumatologmottagningen är underbemannad. För att försöka lösa en del av läkarbristen kommer mottagningen att använda sig av ett antal hyrläkare, som förhoppningsvis kan tjänstgöra under olika perioder på ett rullande schema. 
Tyvärr finns det för få utbildade reumatologer i Sverige och Värmlands läns landsting har svårt att få sökande till tjänster. Men det pågår rekrytering. Trots underbemanningen klarar Reumatologmottagningen vårdgarantin för nysjuka så när som på någon vecka. Där emot ligger man efter med återbesöken.

Läkemedel 
Man har på Reumatologmottagningen börjat ge 3 nya biologiska läkemedel, Simponi som tas som injektion samt RoActemraoch Orencia, som ges i infusion (”dropp”). I Värmlands läns landsting erbjuds förhållandevis många patienter biologiska läkemedel. För närvarande är det 450-500 patienter som står på biologiska läkemedel. Detta möjliggörs till stor del av att Reumatologmottagningen är inkluderade i Medicinkliniken därmed delar man också budget. 

Eva Liljequist informerar 
Reumatologmottagningen har en hög belastning på telefontiderna. Man är medveten om problemet och försöker utöka antalet sjuksköterskor som svarar när tillfälle finns. I systemet finns även möjlighet till ”callback” service. Det innebär att man lämnar sitt nummer och blir uppringd när det blir ens tur i kön. Det finns idag ca 2000 patienter som tillhör Reumatologmottagningen och patientmängden ökar med mellan 100 och 200 per år. 

Frågor från Reumatikerdistriktets representanter 
Tänker kliniken införa ”PER” (Patientens egen registrering)? 
Målet är att det ska införas under året. Det krävs en utbildningsinsats av både läkare och patienter i ett startskede. Fördelen är att patienten direkt får en utskrift som visar patientens svar och ger en översikt av sjukdomsförloppet. 

Tar sjuksköterskorna delar av årsuppföljningen istället för läkaren? 
Nej inte än, men sköterskorna avlastar läkarna genom att gå igenom och signera de ganska stora mängder provsvar som kommer till mottagningen. Om det finns några oklarheter lämnas dessa dock vidare till läkaren för bedömning. 

Hur ser uppföljningen kring rehabilitering och klimatvården ut? 
Det finns idag ingen som följer upp detta. 

Vem kommer att ansvara för uttagning till klimatvård framöver? 
Det är inte klart än. Tommy Vingren har dock gått igenom alla ansökningar som legat på Reumatologmottagningen. 

I media har ett förslag framförts på att slopa remisstvånget inom vissa områden, kan det bli aktuellt för Reumatologmottagningen? 
Nej, ledvärk är en av de vanligaste diagnoserna på Vårdcentralerna, långt ifrån alla har reumatism. Det finns dock privatpraktiserande Reumatologer som tar emot utan remiss. 

Vid pennan 
Elinor Jansson 

 


 

Besök på 
Reumatologmottagningen CSK, 19 november 2009

Lokal 
Reumatologmottagningen Centralsjukhuset Karlstad 
Närvarande 
Tommy Vingren Överläkare reumatologi, Sektionsansvarig 
Eva Liljequist Avdelningschef, Reumatologmottagningen. 
Gunni Ahlin Reumatikerdistriktet, Värmland 
Solweig Gustafsson Reumatikerdistriktet, Värmland 
Lena Wrinell Reumatikerdistriktet, Värmland, kansliet. 

Tommy Vingren informerar om läkarsituationen just nu 
Tommy Vingren tjänstgör som sektionsansvarig överläkare för Reumatologenheten, tjänstgör även på medicinkliniken, med en del jourtjänst. På CSK medicinavdelning 8 finns fyra vårdplatser för reumatologi. 
Csaba Balaspiri, Reumatolog. 
Gabriella Piti, Reumatolog. 

Läkemedel 
Senaste nyheten som nu påbörjats på Reumatologmottagningen är ett nytt biologiskt läkemedel som ges i infusion(”dropp”) som heter RoActemra (il6) 

Frågor från Gunni Ahlin 
1) Räcker budget till? Svaret: Läkemedelskostnaderna ökar hela tiden, men vi har inte fått några restriktioner. 
2) Används biologiska läkemedel på barnkliniken? Svaret: Ja. 

Eva Liljequist informerar 
Reumatologmottagningen har haft högre belastning på telefon.( telefontiderna) speciellt november månad. Orsak kan vara den nya influensan och dess vaccin, + väntan på återbesökstid. 
Vårdgarantin på Reumatologmott på inkommande Remisser har gått bra att effektuera. 
Återbesökstider släpar efter. 
Ny arbetsrutin har introducerats, patienter med nyinsatt DMARD läkemedel följs numera upp med Planerad sjuksköterskekontakt (telefonkontakt) efter 4 veckor. 
Reuma Rehab fortsätter som tidigare 3grupper/ termin med 4 veckors behandlingsperiod (mån - fred). 

Vid pennan Solweig Gustafsson 


Reumatologimottagningen, 19 mars 2009. 

Telefonväxel 
Införandet har gett nya möjligheter för patienten t ex att man kan få bli uppringd istället för att sitta i kö. Fler sjuksköterskor kan jobba samtidigt med telefonrådgivningen och det är en dator som fördelar telefonsamtalen. Väntetider, påringningar och besvarade samtal mäts och man beklagar att växeln inledningsvis haft en del barnsjukdomar. 

Väntelista 
Mottagningen klarar inte vårdgarantin i dagsläget. Remisstillströmningen från Säffle och Kristinhamn är större än väntat. Man ligger också efter med återbesöken. Vårdgarantin är delvis utnyttjad, men patienterna har fått träffa läkare, extra resurs har anlitats, på reumatologimottagningen istället för att åka. 

Läkarbemanning 
Fyra specialistläkare finns på mottagningen, tre jobbar heltid och en halvtid. På avdelning 8, en medicinavdelning, har reumatologen platser för reumatiker, en av fördelarna är att slippa åka till Örebro. Tre läkare alternerar att ansvara för avdelnings arbete, det minskar tiden på mottagningen. 
Dr Ola Utbult är snart klar med sin specialistutbildning och återgår då till sin tjänst i Arvika i juni. 

Immunologiska läkemedel 
Det vi är vana att kalla biologiska läkemedel är immunologiska läkemedel som används för en lång rad indikationer. Ytterligare ett nytt preparat är tillgängligt idag men har ännu inte börjat användas på mot-tagningen. Kostnaderna för dessa läkemedel har ökat på medicinkliniken men samtidigt har reumato-logerna fått beröm för att de tillgodoser patienternas behov. 

Övrigt 
Reumatologen har inte ombetts att skära i sin budget vilket är positivt i dagens läge. Anslaget från landstinget till rehabilitering i varmare klimat har minskats något och motsvarar förra årets ansökningar. Ca 50 värmlänningar förväntas insjukna i artrit per år och det program för nyinsjuknade patienter som använts på Centralsjukhuset kommer att spridas ut i länet. Reumatologmottagningen har också ett mycket bra samarbete med t ex barn- och hudkliniken, vilket är en stor fördel för patienten. Reuma Rehab på Centralsjukhuset pågår som vanligt för patienter i Värmland med AS/Bechterew och artrit. 


Reumatikerdistriktet i Värmland tackar Tommy Vingren och Eva Liljequist genom ordförande Gunni Ahlin för en uppskattad dialog runt reumatikers vård i Värmland. 

Närvarande 
Tommy Vingren, överläkare 
Eva Liljequist, avdelningschef 
Gunni Ahlin, ordförande Reumatikerdistriktet Värmland 
Solweig Gustafsson, ledamot Reumatikerdistriktet Värmland 
Catharina Nilsson, ledamot Reumatikerdistriktet Värmland 

Vid pennan 
Catharina Nilsson/Eva Liljequist 

 


 

Besök på reumatologi mottagningen CSK, 9 oktober 2008

Tommy Vingren, överläkare 
Eva Liljequist, avdelningschef 
Gunni Ahlin, ordf. Reumatikerdistriktet Värmland 
Inga Lill Aronsson, v. ordf. Reumatikerdistriktet Värmland 
Catharina Nilsson, ledamot Reumatikerdistriktet Värmland 
Solweig Gustafsson, ledamot Reumatikerdistriktet Värmland 

Sammanfattning av vårt samtal; 
I dagsläget saknas läkare på reumatologmottagningen och någon lösning på det finns inte just nu. Detta innebär att vårdgarantin inte uppfylls längre. Tillströmningen av patienter är stor. Inte bara på grund av remisser, även för att en stor del av reumapatienterna i Säffle och Kristinehamn flyttas över till Karlstad. Trots besparingar i landstinget är det i nuläget behållen budget för reumatologimottagningen, där i räknas inte läkemedel och läkarkostnader. 
Det är positivt för mottagningen och gör att arbetsviljan är bra. Sjuksköterskorna jobbar med att förbättra telefontillgängligheten. Skall utifrån resurser och den nya telefonväxel som installeras i slutet av oktober, där två sköterskor kan svara i telefon samtidigt, kunna ta emot fler samtal under telefontiden. 
---------- 
Tommy Vingren och Rudi Götze är i dagsläget de enda specialistläkarna och Ola Utbult är ST-läkare på reumatologimottagningen i Karlstad. En tredje reumatologen är för närvarande tjänstledig. Till sommaren blir Dr Ola Utbult klar reumatolog, kommer att tjänstgöra i Arvika. Svårigheten att locka hit reumatologer har flera orsaker men en är att det finns så få. 

Från och med i höst har reumatologerna tillgång till 2-3 vårdplatser. Men för att det praktiskt skall fungera på vårdavdelningen, som är en geriatrisk avdelning på Centralsjukhuset som heter NÄVA (avd 8) har läkaren hand om en grupp på 8 patienter. Det innebär att viss tid går åt avdelningsarbete och minskar tiden på mottagningen. 
Avdelningsarbetet delas mellan R Götze och T Vingren. 


Patienter från Säffle och Kristinhamn kommer att överflyttas till Karlstad. Siffrorna lite osäkra ännu! Från Kristinhamn pågår diskussioner om att en del skall överflyttas till Karlskoga, antal inte klart. Karlstad kommer att säkerställa fortsatt behandling och övervakning med prover på dessa patienter men första läkarbesöket är inte löst ännu. Detta kan ge Karlstad en ökning med 200-250 patienter. Normalt sett är tillströmningen 30-50 nyinsjuknade Värmlänningar med RA per år. I massmedia har reumatologen nyligen lyfts fram som exempel på att vårdgarantin uppfylls, vilket inte kommer att ske efter oktober-08. 

Det är förändringar av budgeten inom internmedicin, reumatologin har fått i uppdrag att se över läkemedelskostnader. Genom att upprätta och följa rutiner runt reumatikers dyra läkemedel. T e x använda landstingets uppköpta läkemedel, diskutera med kollegor vid in och utsättande av läkemedel, ffa biologiskt läkemedel. Det kommer även att bli kortare perioder per recept men det blir då fler uttag då receptet gäller 12 månader (normalt) Allt detta för att pengarna skall räcka till fler patienter. Reumatikers biologiska läkemedel toppar listan med dyra läkemedel för landstinget. Enbrel är dyrast och kostar 9 ½ miljon, därefter kommer Remicade och Humira 
För att komma igång med dessa nya rutiner har internmedicin tillsatt en läkemedelscontroller. 
Ett annat uppdrag är att förhindra att vi kastar läkemedel, som nu i hela landstinget, är en kostnad av ca 50 miljoner kronor per år. 

Flera nya läkemedel är på gång för inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Förhoppningsvis kommer reumatologimottagningen att delta i studier som gör att några patienter kommer att bli erbjudna att delta i.(beroende på diagnos, tidigare behandlingar och sjukdomsaktivitet.) 
Patienter som misstänker artros får bästa hjälpen hos distriktsläkaren med en basutredning innehållande röntgen och sedan behandling vid fastställd diagnos. Artros patienter har t ex ofta god hjälp av sjukgymnastik och dit behövs ingen remiss, man kan söka själv, vilket kallas ”egen vårdbegäran”. Sjukgymnasterna på Centralsjukhuset tar främst emot patienter med inflammatoriska diagnoser och de på vårdcentralerna tar hand om de övriga. 
Till fibromyalgipatienter har reumatologen ingen behandling att erbjuda heller. De följer dock forskningen och just nu testas ett läkemedel i USA vid namn Lyrica. Det är däremot viktigt att tidigt be distriktsläkaren göra en bedömning för att få en eventuell diagnos. 
För patienter med AS/Bechterew kan distriktsläkaren skriva remiss till polikliniska rehab-grupper på CSK. Träning är en väsentlig del av behandlingen vid AS/Bechterew. 

Rehabilitering i andra län och utomlands finns för oss reumatiker. Tilldelad pott från landstinget är uppräknad med 2 % vilket talar för att det lönar sig att söka även år 2009. Det enda avtal som avslutas är Igalo i Montenegro. Vart du kan söka framgår av bifogad lista. Fyll i en ansökan och be din egen läkare skriva ett utlåtande om din sjukdom och skicka till landstinget och handläggare Elisabeth Pettersson Gillstedt, 054-61 52 73. 

www.liv.se/Halsa-och-vard/Verksamheter-HoV/HHR/Rehab-utanfor-landstinget/Rehab-i-andra-lan-och-utomlands/ 

Tommy Vingren fortsätter tillsammans med verksamhetschefen att jobba för tillsättning av vakanta specialistläkartjänster. Idag löses problemen med att ge patienterna läkarbesök efter ”behov”, d v s skall finnas akuta tider på mottagningen. 
Sjuksköterskorna tacklar den praktiska tillgängligheten med att behålla patientanmälan och betalning hos sig eftersom parkeringen ligger så bra till. Jobbar med telefon och tillgängligheten, kommer att kunna vara två stycken som svarar samtidigt under telefontiden, och arbeta direkt i datorn när den nya telefonväxeln, tas i bruk i november. Genom att titta på mätningar kan man få fram när flest ringer och då dubbel bemanna vissa tider. 
Du kan givetvis fortsätta beställa recept och avboka tider som förut på telefonsvararen. 

Gunni Ahlin framförde att Henrik Svensson (divisionschef medicin) som träffar handikapp-organisationerna regelbundet, lyfte fram reumatikerna som ett positivt exempel på god brukarkontakt med vården. Patientorganisationen träffar överläkare och avdelningschef på reumatologmottagningen två gånger per år. 

Reumatikerdistriktet i Värmland tackar Tommy Vingren och Eva Liljequist genom ordförande Gunni Ahlin för en uppskattad dialog runt reumatikers vård i Värmland. 

LiV har avtal på följande platser för reumatiker: 
Benicasim, Spanien 
Mar y sol, Teneriffa 
Sommarsol, Vejbystrand Ängelholm 
Spenshult, Halmstad 
Svenska rygginstitutet, Spanien 
Vintersol, Teneriffa Vid pennan Catharina Nilsson och Eva Liljequist 


 

Besök på reumatologi mottagningen CSK, 6 mars 2008

Tommy Vingren, överläkare reumatologi 
Eva Liljequist, avdelningschef 
Gunni Ahlin, ordf. Reumatikerdistriktet Värmland 
Inga Lill Aronsson, v. ordf. Reumatikerdistriktet Värmland 
Solweig Gustafsson, ledamot Reumatikerdistriktet Värmland
Catharina Nilsson, ledamot Reumatikerdistriktet Värmland

Sammanfattning av vårt samtal; 
Carema kommer att lämna över sin verksamhet till landstinget under hösten 2008 och då blir Säffle och Kristinehamn vårdcentraler. Den mest aktuella frågan i dagsläget för oss patienter handlar alltså om Säffle och Kristinehamn. Hur kommer fördelningen av specialistläkare inom reumatologi att se ut i Värmland fortsättningsvis?

Tommy Vingren, överläkare på reumatologimottagningen, tror så här; patienttillströmningen i Karlstad blir 3-400 patienter. Cirka hälften av Kristinehamns reumatiker kommer att gå till Karlskoga där Dr Bo Karlsson är verksam (tidigare i Värmland) och från Säffle kommer ca 20% att vända sig till Västra Götaland. Årjängspatienterna fortsätter att vända sig till Arvika och Dr Ola Utbult samt i Torsby finns Dr Karin Lundin. Många reumatiker går givetvis kvar hos sin distriktsläkare för sina sjukdomar. Reumatologimottagningen i Karlstad har i uppdrag att inrikta sig mot inflammatorisk sjukdom och systemsjukdom inom reumatologi. 

Tommy Vingren planerar ökad tillgänglighet för akutbesök genom att hålla samma intervall på återbesök för alla patienter. På sikt finns förslag om att patienten träffar en sjuksköterska istället för doktorn vid dessa tillfällen, för att frigöra läkarresurser. Återbesöket kan komma att ske på egen begäran för de patienter som har en fungerande behandling och mår bra. 

Idag finns tre specialistläkare på mottagningen i Karlstad vilket förhoppningsvis kommer att bli 1-2 till framöver. Arvika har dessutom en läkare under utbildning som är färdig om 2-3 år. Tommy Vingren poängterar att det inte finns några restriktioner på ekonomin, patienterna i Värmland har god tillgång till vård och alla patienter med medicinska behov av biologiska läkemedel tillgodoses. Till hösten kommer 2-6 sängplatser vara tillgängliga på NÄVA, CSK. Ny uttagningsläkare för klimatvård är Rudi Götze 

Vårdgarantin uppfylls för nybesök och för återbesök är man nästan i fas. En av anledningarna till att återbesöken släpar efter är att den privatpraktiserande reumatolog landstinget tidigare anlitat har gått i pension. Bara i Karlstad handhas över 1000 patienter med återkommande provtagning och man får sin ”spruttid” inom en vecka. Via telefonsvararen sköter man upp till 7 receptförnyelser och 2 avbokningar per dag. Tillgängligheten är i fokus och i dagarna kan man även börja mejla till mottagningen för att förnya recept eller avboka sin tid. 
En annan fråga som är aktuell på mottagningen och under diskussion är säkerheten runt hantering av pengar. För sjuksköterskorna är det en arbetsmiljöfråga lika mycket som ett försök att hitta mer tid till patientvård och samtal. Möjligen blir det så i framtiden att patienterna får anmäla sig och betala i centralkassan. Den ligger vid huvudentrén och det innebär att patienterna kan få längre att förflytta sig, från bilen till centralkassan och vidare till mottagningen. Detta har framförts som ett problem till avdelningsföreståndare Eva Liljeqvist av distriktets ordförande Gunni Ahlin. 
Ordförande är också inbjuden till samtal med Henrik Svensson (chef för division medicin) så kallat bukarråd, oftast i maj och oktober. Särskilt viktig nu inför det nya husbygget 2010. 

Vid pennan Catharina Nilsson 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.